Gạo 5451

Gạo 5451

Gạo 5451

Đặc điểm gạo 5451

Hạt gạo thon, dài, trong, ít bạc bụng