Gạo 15% tấm

Gạo 15% tấm

Gạo 15% tấm

Tấm: 15 % tối đa
Ẩm độ: 14,5 % tối đa
Tạp chất: Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa; chất vô cơ : 0,1% tối đa
Thóc hạt 25 hạt/kg
Hạt phấn : 7 % tối đa
Hạt vàng : 1 % tối đa
Hạt hỏng : 1,5 % tối đa
Hạt non : 0,3% tối đa
Hạt đỏ, sọc đỏ: 5 % tối đa
Hạt nếp, nếp lẫn : 1% tối đa
Mùa vụ: đang cập nhật
Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ