Gạo 5% Tấm

Gạo 5% Tấm

Gạo 5% Tấm

Tấm : 5 % tối đa
Ẩm độ: 14 % tối đa
Tạp chất: Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa; Chất vô cơ : 0,1% tối đa
Thóc hạt 15 hạt/kg
Hạt vàng : 0,5 % tối đa
Hạt hỏng : 0,5 % tối đa
Hạt đỏ : 1 % tối đa
Hạt bạc bụng : 5% tối đa.
Mùa vụ: đang cập nhật
Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ